Jakie świadczenia przysługują po śmierci osoby najbliższej?

Po śmierci osoby najbliższej przysługuje szereg różnych świadczeń. Krewni osoby zmarłej pogrążeni w żałobie często nie mają dla siebie w tak trudnym okresie czasu i sposobności by zorientować się i dochodzić świadczeń po zmarłym.


Jak uzyskać zwrot kosztów za pogrzeb?


Osoba, która zajęła się pogrzebem i opłaciła jego koszty może ubiegać się

o wypłacenie zasiłku pogrzebowego przez ZUS/KRUS w wysokości do 4.000,00 zł. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (odpis aktu zgonu, rachunki itp.) należy złożyć w terminie 12 miesięcy po śmierci osoby bliskiej. Zasiłek nie jest traktowany jak dochód – nie trzeba zatem płacić od niego podatku.


Kto otrzyma spadek?


Po śmierci osoby najbliższej, krewni otrzymują po nim spadek. Spadek można otrzymać na podstawie testamentu zmarłego, lub też na podstawie ustawy. Pierwszeństwo ma zawsze dziedziczenie testamentowe. Dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku, gdyby nie zapisy

z testamentu, należy się zachowek - zwykle połowa wartości jego udziału spadku.


Czym jest dziedziczenie? Jak przebiega?


Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wtedy, gdy zmarły nie pozostawił ważnego testamentu. Wówczas stosuje się następujące zasady: w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego. W dalszej kolejności są małżonek i rodzice zmarłego. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. W braku dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy spadek przypada dziadkom spadkodawcy. W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, spadek przypada pasierbom. W przypadku braku osób uprawnionych majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce.


Jak przyjąć lub odrzucić spadek?


Spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Można to zrobić w sądzie lub przed notariuszem. Od przyjętego spadku należy co do zasady opłacić podatek. Całkowite zwolnienie z podatku dotyczy małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochy pod warunkiem zgłoszenia nabycia spadku

w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku do urzędu skarbowego.


Czym jest odprawa pośmiertna?


W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Roszczenia

o wypłatę odprawy pośmiertnej przedawniają się po upływie 3 lat od śmierci pracownika. Odprawa nie wchodzi w skład masy spadkowej i nie podlega opodatkowaniu.


Wysokość odprawy, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?


Odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny pracownika: małżonkowi lub innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie różnicę między tymi świadczeniami.

Osobom najbliższym przysługuje również zaległe wynagrodzenie zmarłego oraz ekwiwalent urlopowy.


Komu przysługuje odszkodowanie z polisy na życie?


Jeżeli zmarły był ubezpieczony na życie, świadczenie zgodnie z zapisami polisy otrzymują osoby uposażone w umowie. Jeżeli ubezpieczony sam nie wskaże uposażonych pieniądze z ubezpieczenia trafiają do osób uprawnionych do dziedziczenia. Polisa na życie nie wchodzi do spadku, a osoby uposażone z polisy nie opłacają podatku.


Komu  przysługują środki z OFE?


Środki zgromadzone w OFE , jak i na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu. Mogą je otrzymać małżonkowie lub inne osoby wskazane przez zmarłego. Gdy środki te są przekazywane na konto w OFE spadkobiercy, nie są opodatkowane.


Komu przysługuje renta rodzinna?


Renta rodzinna przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłej, która na dzień śmierci miała:

  • ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej albo spełniała warunki do jej uzyskania,

  • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

  • pobierała zasiłek przedemerytalny; świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie

Do pobierania renty uprawnione są dzieci osoby zmarłej do ukończenia 25 roku życia jeżeli się uczą, wnuki i rodzeństwo i inne dzieci, małżonek osoby zmarłej jeżeli min. gdy w chwili jego śmierci miał ukończone 50 lat lub jest niezdolny do pracy, rodzice osoby zmarłej.


Renta rodzinna wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Czy można starać się o odszkodowanie?


Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego np. (w sytuacji gdy osoba zmarła na skutek wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie) osoby najbliższe mogą od sprawcy lub jego ubezpieczyciela dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (kwoty od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy) odszkodowania (np. za pogorszenie się sytuacji życiowej, zwrot kosztów pogrzebu) i renty. Najczęściej ubezpieczyciele w ramach rozpatrywania zgłoszenia szkody wypłacają zaniżone świadczenia. Celem skutecznej obrony swoich praw konieczne pozostaje złożenie pozwu o zapłatę. Jedynie odsetki za opóźnienie (w przypadku ich zasądzenia przez Sąd) podlegają opodatkowaniu.


autor: Joanna Sopel

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie