Kary dla sprawców wypadków drogowych

Nieodzownym elementem odpowiedzialności karnej jest wymierzanie kary dla sprawcy przestępstwa. Dotyczy to również kar dla sprawców wypadków. Jednocześnie jest to zagadnienie, które budzi największe kontrowersje nie tylko wśród samych stron postępowania karnego. Jest to również jeden z głównych elementów zainteresowania opinii publicznej, która niejednokrotnie przez pryzmat wymierzonych kar ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.


Podstawowe zasady odpowiedzialności sprawców w wypadkach drogowych


Rodzaj kary dla sprawcy wypadku drogowego zależy od kwalifikacji prawnej wypadku. Kwalifikacja ta zależy z kolei przede wszystkim od obrażeń doznanych przez osoby pokrzywdzone. W przypadku wykroczeń (obrażenia poniżej 7 dni) kończy się zazwyczaj na zwykłym mandacie. W przypadku gdy obrażenia pokrzywdzonego przekraczają 7 dni mamy do czynienia z przestępstwem, które w zależności od stopnia obrażeń zagrożone jest karą:

  • pozbawienia wolności do 3 lat,

  • pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Wyżej wymienione kary mogą zostać zaostrzone w przypadku gdy sprawca znajdował się w wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.


Rzeczywistość pokazuje jednak, że ustawowe zagrożenie karami nie przekłada się bezpośrednio na ostateczną karę, która wymierzana jest sprawcy. W praktyce kary bezwzględnego pozbawienia wolności dla sprawców wypadków zapadają rzadko. Jeżeli sąd orzeka już karę pozbawienia wolności to najczęściej jest ona orzekana z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W przypadku wypadków z mniejszymi obrażeniami bardzo częstym rozwiązaniem jest warunkowe umorzenie postępowania przeciwko sprawcy. Wbrew swojej mylącej nazwie nie oznacza to całkowitego umorzenia sprawy przeciwko sprawcy. Warunkowe umorzenie oznacza ustalenie odpowiedzialności jak w przypadku wyroku skazującego, przy czym z mniejszymi konsekwencjami dla sprawcy. Obok kar głównych istnieje również katalog środków karnych i kompensacyjnych, z których najczęściej orzekanym środkiem jest zakaz prowadzenia pojazdów.


Okoliczności wpływające na wymiar kary


Do podstawowych okoliczności mających wpływ na wymiar kary w sprawach wypadków drogowych zaliczyć można: stopień winy, stopień społeczne szkodliwości, rodzaj i skala naruszonych obowiązków, zachowanie się sprawcy po wypadku, wcześniejsza karalność. Jak już wskazano okolicznościami, które znaczącą zaostrzają odpowiedzialność są spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub ucieczka z miejsca zdarzenia. Do okoliczności zaostrzających odpowiedzialność należą również: wcześniejsza karalność za podobne przestępstwa, jazda pojazdem bez uprawnień, jazda niesprawnym technicznie pojazdem.


Przestępstwa dotyczące wypadków drogowych co do zasady są przestępstwami nieumyślnymi. Jest to okoliczność, która również wpływa na wysokość kary. Co jakiś czas mamy do czynienia z publiczną debatą na temat odpowiedzialności sprawców wypadków. W powszechnie panującym przekonaniu kary zapadające dla sprawców wypadków są zbyt łagodne.

Należy pamiętać, że na wymiar kary może mieć wpływ również sam pokrzywdzony lub jego najbliżsi działający w jego imieniu. Będąc reprezentowanym w procesie karnym przez pełnomocnika jako oskarżyciele posiłkowi mogą mieć realny wpływ na wysokość kary, która będzie orzekana w stosunku do sprawcy wypadku.


autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie