Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem rolnika przy pracy?

Pomimo stałej modernizacji i przeobrażeń jakie w ostatnich latach mają miejsce na polskiej wsi, nadal dochodzi do ponad 13.000 wypadków na gospodarstwach rolnych. Dane za rok 2019 wskazują, że tendencja corocznego spadku liczby wypadków – utrzymywana od wielu lat - jest utrzymywana.

Jakie zdarzenia mogą zostać uznane za wypadek przy pracy w rolnictwie?


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera definicję wypadku przy pracy rolniczej za który uważa się zdarzenie nagłe, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Za taki wypadek uważa się także zdarzenia pozostające w związku z wykonywaniem czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,

  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,

  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,

  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jak zatem widać do wypadku przy pracy rolnika nie musi dojść na terenie gospodarstwa, ani w czasie wykonywania prac w gospodarstwie. Przewidziano bowiem, że za wypadek przy pracy rolniczej należy uznać także zdarzenie w drodze do gospodarstwa, albo przykładowo w czasie przejazdu do filii zakładu ubezpieczeniowego w celu uregulowania składki za obowiązkowe ubezpieczenie ciążące na rolniku.


Świadczenia przysługujące po wypadku przy pracy rolnika


Jeżeli już dojdzie do wypadku przy pracy rolniczej przysługują następujące świadczenia:

  1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zwane dalej „jednorazowym odszkodowaniem”.

  2. zasiłek chorobowy.

Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obliczane jest po ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej, przy czym za każdy procent uszczerbku wypłacana jest kwota 809 zł. W przypadku wypadków śmiertelnych uprawnieni do jednorazowego odszkodowania zawsze uprawiony jest małżonek zmarłego. Po spełnieniu pewnych warunków świadczenie to otrzymać także mogą: dzieci, pasierbowie, wnuki, rodzeństwo, rodzice, macocha lub ojczym.


Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie za wypadek przy pracy rolnika?


Jednorazowe odszkodowanie nie zostanie wypłacone (pomimo spełnienia przesłanek do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolnika), jeżeli poszkodowany:

  1. spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa,

  2. będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Co ważne – odmowa dotyczy sytuacji, gdy poszkodowany doznał obrażeń ciała. Jest to swego rodzaju kara, za zachowanie samego poszkodowanego. W przypadku roszczeń osób bliskich po śmierci zmarłego przytoczone powyżej wyłączenia nie znajdują zastosowania i rodzina otrzyma wypłatę nawet mimo umyślnego działania zmarłego lub jego nietrzeźwości.


Wypadek w rolnictwie – kwestia OC rolnika


Warto pamiętać, że każdy rolnik poza ubezpieczeniem w KRUS ma również obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Polisa ta daje bardzo szeroką ochronę dla osób poszkodowanych w skutek wypadków w rolnictwie. Przy czy chroni odpowiedzialność cywilną zarówno rolnika, jak również każdej osoby która pracuje na gospodarstwie. Co ciekawe z ubezpieczenia OC rolnika należne odszkodowanie za szkodę na osobie przysługiwać będzie nawet samemu rolnikowi w przypadku gdy inna osoba pracująca w gospodarstwie ze swojej winy wyrządzi mu szkodę.


Każdy taki wypadek wymaga szczegółowej analizy i warto, aby sprawę dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela z OC powierzyć profesjonaliście.


autor: Albert Demidowski

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie