Lista formalności, jakie należy dopełnić po śmierci członka rodziny

Śmierć ukochanej osoby jest zawsze bolesnym doświadczeniem. Bez względu na to, kogo się straciło i niezależnie od okoliczności zgonu - strata uderza w nas niezwykle mocno. Gdy odejdzie bliska osoba, trzeba uporać się z wieloma sprawami. Postaram się zatem udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, takie jak na przykład : jak uzyskać akt zgonu, zlikwidować konto w banku lub konto na portalu społecznościowym.W przypadku śmierci osoby bliskiej należy uzyskać dwa dokumenty. Pierwszym jest Karta zgonu, będąca dokumentem wystawianym przez lekarza, koniecznym do uzyskania aktu zgonu i pochówku, a który musi być wydany dla każdej zmarłej osoby.

Drugim jest Akt zgonu – będący aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby.

Śmierć osoby bliskiej należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.


Jak zorganizować pogrzeb?


Przy organizacji pogrzebu oraz uzyskania wypłaty zasiłku pogrzebowego można skorzystać z usług zakładu pogrzebowego, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zajmie się wszelkimi formalnościami, tak aby pomóc w ustaleniu szczegółów pogrzebu, takich jak czas i miejsce pochówku, ustalenie czy ma być to pochówek świecki czy w określonym obrządku religijnym.

Celem skorzystania z usług przedsiębiorstw zajmujących się pomocą przy organizacji pochówku będzie konieczne zawarcie odpowiedniej umowy, udzielenie temu podmiotowi pełnomocnictwa.

Ponadto zwykle należy także przedłożyć:

1. Kartę zgonu,

2. Dowód osobisty osoby zmarłej,

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty lub emerytury – celem uzyskania zasiłku pogrzebowego za pomocą zakładu.

Jak zgłosić zgon do banku ?


W przypadku posiadania informacji, w którym banku osoba zmarła posiadała konto, celem zgłoszenia jej śmierci i podjęcia czynności z tym związanych w postaci zamknięcia rachunku bankowego, zablokowania kart czy też rozwiązania umowy, wystarczy udać się do banku i przedłożyć akt zgonu.

Od 1 lipca 2016 r. bank ma obowiązek informowania osoby, która nabyła tytuł prawny do spadku o rachunkach bankowych posiadacza rachunku.


Jak zamknąć firmę osoby zmarłej?


W przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą organy prowadzące ewidencję ludności przekazują informację

o śmierci przedsiębiorcy do CEIDG co skutkuje automatycznym wykreśleniem działalności z ewidencji. Członek rodziny, czy inny spadkobierca nie jest zobowiązany do podjęcia żadnych działań celem zamknięcia działalności osoby bliskiej. Spadkobiercy nie są zobligowani do zawiadamiania organów podatkowych

o śmierci przedsiębiorcy, urząd skarbowy automatycznie zostaje powiadomiony

o tym fakcie przez organy prowadzące ewidencję ludności.

Przedmiotem dziedziczenia nie może być całe przedsiębiorstwo, a jedynie poszczególne składniki majątku, w szczególności nie można przejąć nazwy firmy, numeru NIP, zdobytych koncesji lub pozwoleń.

W przypadku przejęcia działalności osoby bliskiej, będącej płatnikiem VAT konieczne jest złożenie deklaracji VAT-Z, skutkującej wykreśleniem z rejestru VAT. Następcy prawni kontynuujący na własny rachunek działalności osoby zmarłej przejmują uprawnienia spadkodawcy m.in. w zakresie prawa do odliczenia VAT.Jak wypowiedzieć zobowiązania z tytułu umów ubezpieczeniowych?


- OC np. samochodu – nowy właściciel powinien zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z aktem zgonu i aktem darowizny lub testamentem, by został wpisany w polisę.

- Ubezpieczenie dobrowolne np. mieszkania – trzeba dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego akt zgonu i akt darowizny lub testament, by zakończyć umowę ubezpieczenia.

- Otwarty Fundusz Emerytalny - pieniądze z OFE są częścią majątku zmarłej osoby. Dziedziczą je spadkobiercy i osoby wskazane przez zmarłego w umowie z OFE.


Jak wypowiedzieć umowę na telefon komórkowy ?


Trzeba napisać wniosek o rozwiązanie umowy z firmą telekomunikacyjną i dołączyć do niego akt zgonu. Umowa będzie rozwiązana z pominięciem okresu wypowiedzenia. Jeśli numer był abonamentowy i chcemy go używać, możemy postarać się o jego cesję. W tym celu trzeba u operatora złożyć specjalny wniosek. Cesja jest bezpłatna, a przepisanie umowy trwa do 30 dni. Jeżeli na koncie zmarłego została nadpłata, a my postanowiliśmy je zamknąć, możemy złożyć pisemną dyspozycję zwrotu tych pieniędzy na wskazany rachunek bankowy. W tym celu potrzebne będzie jednak dołączenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.


Jak usunąć konto na Facebooku ?


Dzisiaj konto na Facebooku ma już ogromna liczba osób, też starszych. Bliscy zmarłych, którzy posiadali takie konto, zastanawiają się, co mają zrobić, aby publikowane przez nich treści zniknęły z Internetu. Rozwiązaniem jest likwidacja konta.

Może to zrobić tylko członek rodziny lub wykonawca testamentu. Administratorom Facebooka trzeba dostarczyć akt urodzenia i zgonu posiadacza konta oraz zgodny

z prawem dokument potwierdzający pełnomocnictwo przedstawiciela zmarłej osoby lub wykonawcy testamentu. Jeżeli taki wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, administratorzy serwisu usuną z niego wszystkie dane. Sprawa jest prostsza, gdy znamy hasło do konta. Wtedy możemy po prostu zalogować się do Facebooka, odnaleźć tam odpowiednią zakładkę, wypełnić formularz i poczekać 14 dni na usunięcie konta.

Konto można także przełączyć w status in memoriam, czyli ku pamięci. Może to zrobić każda osoba, która udowodni, że użytkownik naprawdę zmarł. Taka zmiana powoduje, że opublikowane treści z Facebooka nie znikną, ale np. znajomi nie będą otrzymywać powiadomień o urodzinach zmarłego.

autor: Izabela Kulawik

Aplikant Adwokacki

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie