Obowiązki pracownika w razie wypadku przy pracy

Przepisy kodeksu pracy zawierają szereg przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku gdy dojdzie do wypadku przy pracy. W większości odnoszą się one do procedury postępowania po stronie pracodawcy. To na nim ciąży bowiem zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kodeks nakłada również pewne obowiązki na samych pracowników, dotyczą one jednak stanu przed wystąpieniem wypadku.Jakie obowiązki w zakresie bhp ma pracownik?


W pierwszej kolejności pracownik ma obowiązek zgłoszenia wszelkich naruszeń w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Po stwierdzeniu, że praca nie może być wykonywana pracownik powinien powstrzymać się od jej wykonywania. Jeśli samo powstrzymanie się od wykonywania pracy nie powoduje ustania stanu niebezpieczeństwa pracownik ma prawo oddalić się od miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym swojego przełożonego.

Jeżeli pracodawca zleca pracownikowi czynności wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, a stan zdrowia pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania tego rodzaju prac, ma on prawo odmówić zleconej pracy.

Obowiązek przestrzegania przepisów bhp przez pracownika


Obciążenie pracodawcy konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie zwalnia pracownika od jego własnych obowiązków dotyczących z tym związanych. Przepisy określają, że są to podstawowe obowiązki pracownika. Złamanie ich może doprowadzić do wyciągnięcia przez pracodawcę stosownych konsekwencji dyscyplinarnych.


Pracownik jest bowiem zobowiązany:

  1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

  2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

  3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

  4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

  5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

  6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

  7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przytoczone powyżej obowiązki wynikają wprost z przepisów kodeksu pracy. Teoretycznie pracodawca powinien zapoznać z nimi pracownika, a także odpowiednio przeszkolić. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Znajomość tych podstawowych zasad często może uratować zdrowie, a nawet i życie poszkodowanego lub jego współpracowników.


autor: Albert Demidowski

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie