Odszkodowanie to nie wszystko! Jakie jeszcze świadczenia przysługują Ci po wypadku?

Osoba poszkodowana w wypadku, która doznała obrażeń ciała może starać się o odszkodowanie, w ramach którego może żądać od podmiotu zobowiązanego zwrotu poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, starty w dochodzie, kosztów opieki osób trzecich, kosztów zniszczonych w wypadku rzeczy i wielu innych strat majątkowych. Jednakże to nie jedyne świadczenie jakie przysługuje po wypadku.

Zadośćuczynienie


Odszkodowanie obejmuje wartość majątkową, którą można przeliczyć na konkretną kwotę pieniężną. Z kolei zadośćuczynienie ma naprawić szkodę niemajątkową. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma stanowić sposób złagodzenia cierpienia fizycznego i psychicznego osoby poszkodowanej w wyniku wypadku. Realizuje w związku z tym rekompensatę doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie jest świadczeniem zindywidualizowanym.


Żeby je dobrze sprecyzować należy wziąć pod uwagę szereg czynników takich jak:

  • rozmiar doznanego bólu i cierpienia,

  • stopień stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu,

  • wiek i płeć osoby poszkodowanej,

  • ograniczenia związane z obrażeniami ciała,

  • konieczność rezygnacji z planów, utrata pracy, aspekty psychiczne, problemy rodzinne związane z doznanymi w wypadku obrażeniami ciała i powstałymi ograniczeniami itp.

Kwota zadośćuczynienia wypłacana przez zakład ubezpieczeń nie powinna stanowić wartości symbolicznej, nie ma jednak gotowego wzorca wyliczania zadośćuczynienia.


Utracone korzyści


Osoba poszkodowana, która w wyniku wypadku mogła powiększyć swój majątek, a przez wypadek do tego nie doszło może również starać się o zwrot utraconych korzyści. Jest to kolejny przykład świadczenia, które nie zawsze można dokładnie przeliczyć. Utracone korzyści to strata korzyści, która z dużym prawdopodobieństwem weszłaby do majątku poszkodowanego. Do utraconych korzyści można zaliczyć możliwe do uzyskania wynagrodzenie, które ostatecznie nie zostało przyznane przez wypadek i wynikającą z niego utratę możliwości awansowania i otrzymania podwyżki czy premii, brak możliwości wykonania dzieła lub zlecenia, utratę możliwości podjęcia zatrudnienia itp. Roszczenie tego typu trzeba dokładnie udokumentować, przedstawiając dowody na to, że gdyby nie doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała i prowadzenie leczenia powypadkowego to osoba poszkodowana odniosła by konkretną korzyść. Utracone korzyści nie są stratą rzeczywistą w majątku osoby poszkodowanej. Odnoszą się bowiem do sytuacji przyszłej, która jednak miała wysokie prawdopodobieństwo realizacji.


Renta


Ponadto w przypadku poważnych obrażeń ciała osoba poszkodowana może wnioskować o wypłatę renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w sytuacji stwierdzenia całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb występuje w sytuacji gdy osoba poszkodowana w wypadku zmuszona jest dokonywać wydatków, których wcześniej nie musiała ponosić. Chodzi przykładowo o koszty systematycznych wizyt lekarskich, stałego przyjmowania leków czy konieczności sprawowania nad nią stałej lub częściowej opieki. Renta to świadczenie wypłacane cyklicznie, która ma rekompensować straty ponoszone na bieżąco po wypadku.

Wyliczenie renty i dochodzenie tego typu roszczeń wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, stąd też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co odnosi się także do pozostałych roszczeń, które trzeba każdorazowo udowodnić, udokumentować i odpowiednio uzasadnić, aby skutecznie ich dochodzić od podmiotu zobowiązanego.


autor: Anna Chrobot

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie