Pełnomocnik i jego rola w postępowaniu karnym po wypadku


Po co ludziom adwokat w sprawach karnych i czy jesteśmy w stanie reprezentować swoje interesy samodzielnie przed sądem, policją i prokuraturą? To pytanie prawdopodobnie zadaje sobie wielu pokrzywdzonych, którzy mimowolnie stali się częścią postępowania karnego. Pozycja procesowa pokrzywdzony działającego bez profesjonalnego pełnomocnika jest słabsza w porównaniu do innych profesjonalnych stron postępowania takich jak Prokurator i obrońca, co bezpośrednio wpływa na możliwość realizacji przysługujących mu uprawnień.


Czym jest postępowanie przygotowawcze?


Każde zdarzenie drogowe, w którym poszkodowane zostają osoby co do zasady jest kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Decydujące znaczeniu ma tutaj skala i kwalifikacja obrażeń doznanych przez osoby pokrzywdzone. Wszczęcie postępowania następuje z urzędu niezwłocznie po pozyskaniu informacji o wypadku. Z reguły konieczne może okazać się złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Postępowanie przygotowawcze najczęściej prowadzi Policja pod nadzorem Prokuratora.


Jako osoba pokrzywdzona jesteśmy stroną postępowania przygotowawczego. Oznacza to, że możemy mieć dostęp do akt postępowania, sporządzać z nich odpisy lub kserokopie, składać wnioski dowodowe lub wypowiadać się co do zebranych już dowodów. Osoba pokrzywdzona może przede wszystkim korzystać

z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Aktywny udział w postępowaniu przygotowawczym jest tym bardziej istotny, iż z reguły czynności podejmowane

w pierwszych tygodniach i miesiącach po wypadku mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.Jakie są prawa osoby poszkodowanej?


Warto już na tym etapie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w wypadkach drogowych. Osoba pokrzywdzona posiada również szereg uprawnień w toczącym się postępowaniu karnym przed Sądem. Jej rola nie ogranicza się tylko do złożenia zeznań na rozprawie. Pokrzywdzony może aktywnie działać w postępowaniu karnym prowadzonym przed Sądem jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Otwiera to szereg uprawnień procesowych dla pokrzywdzonego, które mogą okazać się decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy.


Postępowanie przygotowawcze


Należy pamiętać, że postępowanie sądowe niesie za sobą zawsze pewną dozę niepewności. Pozycja procesowa sprawcy jako oskarżonego jest bardzo mocna

i umożliwia mu prowadzenie skutecznej i aktywnej obrony w procesie karnym. Dla pokrzywdzonego równie istotne co skazanie sprawcy jest jak najbardziej rzetelne ustalenie okoliczności wypadku, które będą miały kluczowe znaczenie

w dochodzeniu roszczeń finansowych od podmiotu zobowiązanego. Postępowanie karne jest procesem sformalizowanym i skomplikowanym. Prowadzone jest na podstawie przepisów, których zrozumienie i stosowanie może stwarzać wiele wątpliwości. Skuteczność wielu czynności uzależniona jest od dokonania ich

w określonym terminie.


Dlaczego warto powierzyć sprawę pełnomocnikowi?Profesjonalny pełnomocnik umożliwi osobie pokrzywdzonej skupienie się na najważniejszych rzeczach i uporządkowanie wszystkich formalnych kwestii. Z uwagi na okoliczność, że postępowanie karne wszczynane jest niezwłocznie po wypadku często pokrzywdzony nie ma realnej możliwości kontrolowania jego przebiegu

w pierwszych tygodniach po wypadku. Tym samym skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może być jedyną możliwością sprawowania realnej kontroli nad prowadzonymi postępowaniami.


autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie