Jakie są prawa i uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Sprawy karne kojarzą się przede wszystkim z osobą oskarżonego, policją, prokuraturą i sądami. Tymczasem niewiele osób ma świadomość tego, że osoba pokrzywdzona może również aktywnie występować w postępowaniu karnym. Do dyspozycji ma szereg istotnych narzędzi i uprawnień.


Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim

Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jest jednym

z podstawowych celów postępowania karnego. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję i Prokuraturę pokrzywdzony jest

z mocy prawa stroną.


Pokrzywdzony ma uprawnienia do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu oraz do:

- składania wniosków dowodowych,

- dostępu do akt, sporządzania odpisów i kopii z akt,

- wypowiadania się co do zebranych dowodów.


Prawa pokrzywdzonego


Pokrzywdzony może również uczestniczyć w czynnościach dowodowych takich jak przesłuchania świadków. Może również być obecny przy ustalaniu okoliczności istotnych w sprawie. W razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa mogą wykonywać osoby dla niego najbliższe. Przede wszystkim już na tym etapie pokrzywdzony może korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Zadaniem pełnomocnika jest ułatwienie mu kontaktu z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze

i należyte zabezpieczenie jego interesów.

W postępowaniu sądowym pokrzywdzony nie jest stroną z mocy prawa. Może się nią stać poprzez złożenie oświadczenia o działaniu jako oskarżyciel posiłkowy. Oświadczenie takie można złożyć do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Jako oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzony może aktywnie działać w postępowaniu sądowym. Co za tym idzie brać udział we wszystkich posiedzeniach, zadawać pytania i skarżyć negatywne rozstrzygnięcia. Oskarżyciel posiłkowy może również wyrażać własne stanowisko co do proponowanej oskarżonemu kary oraz domagać się zasądzenia środków kompensacyjnych na swoją rzecz. Brak złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia o działaniu

w charakterze oskarżyciela posiłkowego spowoduje, że rola pokrzywdzonego ograniczy się najczęściej do złożenia zeznań w charakterze świadka.


Co może pełnomocnik?


Oskarżyciel posiłkowy również może korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nie warto zwlekać z decyzją odnośnie ustanowienia pełnomocnika (o roli pełnomocnika pisaliśmy TUTAJ). Doświadczenie pokazuje, że w większości spraw oskarżeni korzystają z pomocy obrońcy. Sytuacja braku aktywności ze strony pokrzywdzonego, może prowadzić do ryzyka naruszenia jego interesów procesowych.

Warto zatem mieć świadomość przysługujących pokrzywdzonemu uprawnień.

W wielu przypadkach aktywny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przyczyni się do również do szybszego oraz korzystniejszego z punku widzenia pokrzywdzonego rozstrzygnięcia sprawy karnej.


Autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie