Renta odszkodowawcza – szansa na godne życie po wypadku

Wielu poszkodowanych w wypadkach (komunikacyjnych, w gospodarstwach rolnych czy w pracy) jest przekonanych, że zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną w wyniku zdarzenia jest jedynym świadczeniem, jakiego mogą dochodzić od sprawcy wypadku lub zakładu ubezpieczeń. Tymczasem katalog dostępnych możliwości jest znacznie szerszy, dlatego warto postarać się o uzyskanie stale płatnej renty odszkodowawczej.O jakie renty mogę się starać?


Każdy poszkodowany w wyniku wypadku powinien przeanalizować swoją sytuację pod kątem możliwości dochodzenia renty odszkodowawczej. Są to świadczenia, których istotą jest zaspokajanie stałych potrzeb osób poszkodowanych w zakresie związanym z leczeniem czy rehabilitacja powypadkową a także bieżącej rekompensaty utraconych możliwości zarobkowania. Po spełnieniu określonych warunków osoba poszkodowana może domagać się przyznania renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych możliwości zarobkowych.


Renta odszkodowawcza a finansowanie rehabilitacji


Każdy poszkodowany, który ponosi stałe, regularne koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją powypadkową, po odpowiednim ich udokumentowaniu może starać się o zwrot tych kosztów w formie miesięcznej renty. Co niezmiernie istotne, ponoszone koszty muszą pozostawać w bezpośrednim związku z leczeniem lub rehabilitacją powypadkową (nie mogą dotyczyć innych schorzeń) oraz muszą być dokładnie udokumentowane. Regularnie wypłacana renta powinna w odpowiedni sposób zabezpieczyć bieżące potrzeby poszkodowanego, zabezpieczyć środki potrzebne na leczenie czy rehabilitację, ale również zapewnienie stałej opieki

i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki wypłacanemu świadczeniu poszkodowany nie musi obawiać się sytuacji, kiedy nie będzie w stanie sfinansować zakupu leków czy zabiegów rehabilitacyjnych.Renta szansą na godne wynagrodzenie


Podobny charakter ma renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych, choć ma ona na celu wyrównanie straty, jaką ponosi osoba poszkodowana w związku

z brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Jeżeli w związku

z dolegliwościami powypadkowymi poszkodowany jest częściowo lub całkowicie niezdolny do wykonywania pracy zarobkowej, a przed wypadkiem taką zdolność posiadał, może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia odpowiedniej rekompensaty. Kluczowym jest tutaj właściwe udokumentowanie potencjału zarobkowego oraz wykazanie wszystkich źródeł dochodu z okresu po wypadku.

Renty odszkodowawcze są świadczeniami, które nie są łatwe do uzyskania. Często do właściwego ich wyliczenia konieczna jest specjalistyczna wiedza z zakresu prawa, rachunkowości czy rehabilitacji. Na ostateczną jej wysokość często wpływają zmieniające się wskaźniki gospodarcze czy wysokość świadczeń socjalnych.


autor: Michał Kasprzyk

Aplikant Radcowski

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie