Sposoby ustalania wysokości odszkodowania za szkodę w nieruchomości

Aby otrzymać odpowiednie odszkodowanie z polisy, w pierwszej kolejności należy prawidłowo określić sumę ubezpieczenia. Pomocne w tym będzie ustalenie wartości nieruchomości oraz zakresu ochrony. Prawidłowe ustalenie sum ubezpieczenia jest gwarancją całkowitego zrekompensowania szkody.


Zapisy OWU

W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdują się wszystkie informacje na temat naszej polisy. Do obliczania kwoty odszkodowania stosowane są trzy różne wartości:

  • rynkowa,

  • odtworzeniowa,

  • rzeczywista.

Każda z nich dotyczy innego rodzaju mienia. Dla różnienia poniżej opis każdej wartości.

uścisk dłoni

Wartość rynkowa


Wartość rynkowa nieruchomości jest podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia i w przypadku wystąpienia szkody całkowitej otrzymamy zadeklarowaną w polisie kwotę. Wyliczenie w najprostszy sposób to pomnożenie powierzchni użytkowej nieruchomości i ceny rynkowej za 1m². Cena ta powinna odpowiadać cenom występującym w danej miejscowości, a w dużych miastach także zależy od dzielnicy miasta. Należy dodatkowo uwzględnić najbardziej zbliżone parametry porównywanych nieruchomości, takie jak stan techniczny, standard wykończenia, rozkład pomieszczeń, dodatkowe atuty w postaci balkonu, tarasu czy antresoli, piętro na którym znajduje się lokal czy też rodzaj w budynku w którym znajduje się lokal. Ponieważ ceny na rynku nieruchomości są zmienne, wartość rynkowa jest ustalana na dzień zawarcia umowy.


Co roku przy odnawianiu umowy ubezpieczenia mamy możliwość zmiany wysokości sumy ubezpieczenia dopasowując ją do realiów rynku nieruchomości. W szczególności w przypadku dokonania remontu w mieszkaniu jego wartość uległa podwyższeniu o czym warto pamiętać. W przeciwnym razie w przypadku szkody grozi nam zjawisko niedoubezpieczenia i otrzymane odszkodowanie nie starczy na pokrycie szkód.


Wartość odtworzeniowa


Wartość odtworzeniowa jest stosowana w tych przypadkach, gdy chodzi o przywrócenie stanu nieruchomości lub jej stałych elementów czy wyposażenia do stanu sprzed wystąpienia szkody. Ale uwaga nie uwzględnia modernizacji czyli ulepszenia. Najczęściej przywracamy stan sprzed szkody poprzez naprawę uszkodzonych elementów lub remont nieruchomości. W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia stosuje się różne zasady wyliczenia:

  • dla nieruchomości – koszty równe naprawie lub odbudowie w tym samym miejscu ubezpieczenia, z uwzględnieniem cen materiałów i robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych;

  • dla stałych elementów – koszty równe zakupowi, naprawie lub wytworzeniu nowego przedmiotu tej samej marki, typu, wymiarów, technologii itp.; z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu i transportu,

  • dla wyposażenia – koszty równe zakupowi, naprawie lub wytworzeniu nowego przedmiotu tej samej marki, typu, wymiarów, technologii itp.

Warto każdorazowo zbierać rachunku i faktury za zakupione materia aby móc je przesłać do ubezpieczyciela. W przypadku korzystania przy remoncie z usług profesjonalisty warto posiadać kosztorys robót lub fakturę po zakończeniu remontu.

Istotnym ograniczeniem wyboru sposobu wyliczenia wartości nieruchomości jest jej wiek. Wartość odtworzeniowa dotyczy przedmiotu ubezpieczenia do określonego wieku, np. 25-30 lat. Próg czasowy zależy od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i powyżej tego pułapu stosowana jest już wartość rzeczywista.


Wartość rzeczywista


W przypadku wartości rzeczywistej towarzystwo ubezpieczeniowe od wypłacanego odszkodowania odejmuje stopień zużycia technicznego ubezpieczonej nieruchomości ustalony w chwili zawierania polisy. W praktyce sprowadza się to do pomniejszenia wartości odtworzeniowej o stopień zużycia technicznego nieruchomości. Stopień zużycia technicznego nieruchomości jest ustalany przy uwzględnieniu jego wieku gospodarczego i technicznego, jakości prowadzonej gospodarki remontowej, trwałości zastosowanych materiałów, czy jakości wykonawstwa budowlanego, a także - sposobu użytkowania.

Kupując polisę warto przeanalizować wysokość i sposób ustalenia zużycia technicznego przez towarzystwo ubezpieczeniowe gdyż od tej wysokości będzie zależała kwota odszkodowania.

autor: Agnieszka Antończak-Bernadowska

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie