Sprawdź, jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela

Podejmując skuteczne działania po otrzymaniu decyzji (zarówno odmownej, jak też takiej w której przyznano zbyt niską kwotę), w pierwszej kolejności należy wnikliwie zapoznać się z jej treścią. Każda bowiem decyzja ubezpieczyciela powinna zawierać w treści uzasadnienie faktyczne (czyli opis powodów danej decyzji) oraz prawne (czyli odesłanie do przepisów, które regulują zaistniały stan faktyczny).


Dziewczyna przy laptopie w biurze

Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca pieniędzy?


Często bowiem bywa tak, iż ubezpieczyciel odmawia wypłaty lub ogranicza się do wypłat cząstkowych (kwot bezspornych).


Z reguły z powodów od siebie niezależnych, takich jak:

- brak udowodnionego sprawcy zdarzenia,

- brak wystarczających dowodów do zajęcia stanowiska końcowego,

- wciąż toczące się postępowanie karne,

- brak współpracy ze strony uczestników zdarzenia w zakresie kompletowania dokumentacji,

- trwający proces leczenia osoby poszkodowanej.


W takich przypadkach nie trzeba tworzyć specjalnego pisma odwoławczego. Wystarczy dosłać brakującą dokumentację lub oczekiwać na zakończenie postępowania karnego.


Inaczej ma się sprawa w sytuacji, gdy stanowisko zakładu ubezpieczeń jest niekorzystne (odmowne lub niesatysfakcjonujące). Pomimo, że ubezpieczyciel posiada wszystkie niezbędne dokumenty.


Podstawą jest komplet dokumentów


W takiej sytuacji należy skierować do ubezpieczyciela wniosek o udostępnienie kompletnych akt z prowadzonego postępowania. Powinny się w nich znaleźć dokumenty leżące u podstaw wydanej decyzji. Najczęściej w odpowiedzi otrzymamy protokoły wywiadów środowiskowych, orzeczenia lekarskich czy też zgromadzoną dokumentację karną. Ubezpieczyciel nie ma możliwości odmowy dostępu do zebranych dokumentów. Obowiązek ich udostępnienia względem poszkodowanego lub uprawnionego wynika z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.


Jeżeli już wejdziemy w posiadanie wnioskowanej dokumentacji należy poddać ją wnikliwej analizie. Jeśli przeprowadzona analiza całokształtu materiału nie przekonała nas do wyrażonego w decyzji ubezpieczyciela stanowiska, należy sporządzić od takiej decyzji pismo odwoławcze, czyli reklamację. W piśmie tym należy odnieść się do argumentów ubezpieczyciela. Dodatkowo należy wskazać własne stanowisko i ocenę stanu faktycznego sprawy. Dobrze, aby nasze argumenty były poparte dowodami, które należy załączyć do odwołania.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348, ze zmianami) na rozpatrzenie skierowanego pisma reklamacyjnego zakład ubezpieczeń ma 30 dni, liczonych od dnia jego otrzymania.


Kiedy do sądu?


W przypadku podtrzymania przez ubezpieczyciela dotychczasowej decyzji i braku nowych argumentów, tworzenie kolejnych pism reklamacyjnych ma wątpliwą skuteczność. W takiej sytuacji pozostaje nam rozważenie skierowania sprawy na drogę sądową lub do postępowania mediacyjnego.


Jak widać decyzja wydana przez ubezpieczyciela nie ma charakteru definitywnego

i ostatecznego, co za tym idzie podlega zaskarżeniu. Skuteczność reklamacji uzależniona jest od precyzyjnego sformułowania zarzutów oraz pokazania dowodów na ich poparcie.


Autor: Łukasz Łukasik

Prawnik

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie