Sprawdź, jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela

Podejmując skuteczne działania po otrzymaniu decyzji (zarówno odmownej, jak też takiej w której przyznano zbyt niską kwotę), w pierwszej kolejności należy wnikliwie zapoznać się z jej treścią. Każda bowiem decyzja ubezpieczyciela powinna zawierać w treści uzasadnienie faktyczne (czyli opis powodów danej decyzji) oraz prawne (czyli odesłanie do przepisów, które regulują zaistniały stan faktyczny).


Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca pieniędzy?


Często bowiem bywa tak, iż ubezpieczyciel odmawia wypłaty lub ogranicza się do wypłat cząstkowych (kwot bezspornych).


Z reguły z powodów od siebie niezależnych, takich jak:

- brak udowodnionego sprawcy zdarzenia,

- brak wystarczających dowodów do zajęcia stanowiska końcowego,

- wciąż toczące się postępowanie karne,

- brak współpracy ze strony uczestników zdarzenia w zakresie kompletowania dokumentacji,

- trwający proces leczenia osoby poszkodowanej.


W takich przypadkach nie trzeba tworzyć specjalnego pisma odwoławczego. Wystarczy dosłać brakującą dokumentację lub oczekiwać na zakończenie postępowania karnego.


Inaczej ma się sprawa w sytuacji, gdy stanowisko zakładu ubezpieczeń jest niekorzystne (odmowne lub niesatysfakcjonujące). Pomimo, że ubezpieczyciel posiada wszystkie niezbędne dokumenty.


Podstawą jest komplet dokumentów


W takiej sytuacji należy skierować do ubezpieczyciela wniosek o udostępnienie kompletnych akt z prowadzonego postępowania. Powinny się w nich znaleźć dokumenty leżące u podstaw wydanej decyzji. Najczęściej w odpowiedzi otrzymamy protokoły wywiadów środowiskowych, orzeczenia lekarskich czy też zgromadzoną dokumentację karną. Ubezpieczyciel nie ma możliwości odmowy dostępu do zebranych dokumentów. Obowiązek ich udostępnienia względem poszkodowanego lub uprawnionego wynika z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.


Jeżeli już wejdziemy w posiadanie wnioskowanej dokumentacji należy poddać ją wnikliwej analizie. Jeśli przeprowadzona analiza całokształtu materiału nie przekonała nas do wyrażonego w decyzji ubezpieczyciela stanowiska, należy sporządzić od takiej decyzji pismo odwoławcze, czyli reklamację. W piśmie tym należy odnieść się do argumentów ubezpieczyciela. Dodatkowo należy wskazać własne stanowisko i ocenę stanu faktycznego sprawy. Dobrze, aby nasze argumenty były poparte dowodami, które należy załączyć do odwołania.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348, ze zmianami) na rozpatrzenie skierowanego pisma reklamacyjnego zakład ubezpieczeń ma 30 dni, liczonych od dnia jego otrzymania.


Kiedy do sądu?


W przypadku podtrzymania przez ubezpieczyciela dotychczasowej decyzji i braku nowych argumentów, tworzenie kolejnych pism reklamacyjnych ma wątpliwą skuteczność. W takiej sytuacji pozostaje nam rozważenie skierowania sprawy na drogę sądową lub do postępowania mediacyjnego.


Jak widać decyzja wydana przez ubezpieczyciela nie ma charakteru definitywnego

i ostatecznego, co za tym idzie podlega zaskarżeniu. Skuteczność reklamacji uzależniona jest od precyzyjnego sformułowania zarzutów oraz pokazania dowodów na ich poparcie.


Autor: Łukasz Łukasik

Prawnik

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Facebook Fanpage
© Copyright Odszkodowania-info

© 2020 by ​Odszkodowania-Info | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności