Ubezpieczenie od pożarów

Dla wielu przedsiębiorstw ubezpieczenie majątku to czasami jedyna szansa na wznowienie pracy po tragicznych zdarzeniach losowych, z których najdotkliwsze skutki powodują pożary budynków firmowych. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie

i na co warto zwrócić uwagę przy wyborze oferty?Ubezpieczenie majątku


Prowadząc działalność gospodarczą czy to w formie spółki czy mniejszej jednoosobowej firmy warto rozważyć zawarcie ubezpieczenia. Ubezpieczyciele oferują najczęściej pakiety, w ramach których można ubezpieczyć różne składniki majątku, odpowiedzialność cywilną prowadzącego firmę, usługi assistance, a nawet ubezpieczenia ochrony prawnej. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zakres ubezpieczenia jest zatem ustalany przez obie strony w zależności od potrzeb firmy. Najczęściej wynika on

z ogólnych warunków ubezpieczenia oraz zapisów zawartych na polisie.


Zakres ubezpieczenia


W praktyce najczęściej firmy ubezpieczają swoje mienie oraz odpowiedzialność cywilną. W ramach ubezpieczenia mienia należy wyróżnić:

  • ubezpieczenie budynków – które może występować w różnych wariantach

  • ubezpieczenie środków obrotowych

  • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu.


W każdym z ubezpieczeń należy dodatkowo określić wysokość sumy ubezpieczenia. To bardzo ważny element każdej polisy, ponieważ ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność jedynie do wysokości sumy określonej w polisie. Dlatego też przed podjęciem decyzji co do deklarowanej sumy ubezpieczenia warto chociażby

z grubsza zorientować się jaka jest faktyczna wartość budynków i sprzętu należącego do firmy, a także jaka jest średnia wartość środków obrotowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.


Problem niedoubezpieczenia


Nie stanie się nic złego, jeżeli sumy zostaną określone na zbyt wysokim poziomie. Oczywiście zawyżenie sum spowoduje skalkulowanie wyższej składki, ale w przypadku szkody ubezpieczyciel nie będzie mógł tego faktu wykorzystać na niekorzyść przedsiębiorcy. Wszak wysokość odszkodowania będzie określana na podstawie faktycznych zniszczeń. Problemem będzie jednak określenie sumy ubezpieczenia na zbyt niskim poziomie, ponieważ wówczas zakład ubezpieczeń (o ile przewidział to

w ogólnych warunkach ubezpieczenia) zastosuje proporcjonalne zmniejszenie odszkodowania o współczynnik niedoubezpieczenia. Najprościej sytuację taką zobrazować na przykładzie doszczętnie spalonego budynku wartego 1 milion złotych, podczas gdy w polisie określono sumę ubezpieczenia na 500 tyś. W takich przypadkach OWU bardzo często nakazują obliczyć wartość odszkodowania pomniejszoną o współczynnik niedoubezpieczenia. Określamy go dzieląc sumę ubezpieczenia przez rzeczywistą wartość mienia w dniu powstania szkody.

W przytoczonym przykładzie wyniesie on zatem 0,5, a wypłacone odszkodowanie (mimo ubezpieczenia na 500.000 zł) określone zostanie na 250.000 zł.


Autor: Albert Demidowski

Radca  Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie