Ustalanie odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny w sprawie karnej

Podstawowym celem postępowania karnego jest wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa. Wykrycie sprawcy to tak zwane ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie. Jest to proces często długotrwały i ściśle sformalizowany. Nawet w sprawach z pozoru oczywistych i jednoznacznych potencjalny sprawca korzysta z szeregu gwarancji procesowych, które mogą skutkować znacznym przedłużaniem się postępowania karnego.


O ostatecznym ustaleniu odpowiedzialności za wypadek możemy mówić

w momencie wydania prawomocnego wyroku w sprawie karnej lub w przypadku uprawomocnienia się mandatu w sprawach wykroczeń. Do tego momentu oskarżonego uważa się za niewinnego. Wynika to z jednej z kluczowych zasad postępowania karnego – zasady domniemania niewinności.


Jak przebiega ustalenie odpowiedzialności w sprawie karnej?


Ustalenie odpowiedzialności w sprawie karnej następuje przede wszystkim poprzez przeprowadzenie postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym, a następnie w postępowaniu sądowym. W sprawach wypadkowych najważniejszą rolę pełnią tak zwane osobowe źródła dowodowe (świadkowie), dowody rzeczowe i opinie biegłych.


W polskiej procedurze karnej każdy dowód ma jednakową wartość dowodową, nie występuje tutaj przewaga jednego dowodu nad drugim. Pierwsze dowody mające na celu ustalenie odpowiedzialności zbierane są już bezpośrednio po wypadku. Policja sporządza dokumentację fotograficzną, szkic sytuacyjny, notatki urzędowe, dokonuje pomiarów i zabezpiecza ślady. Policja ma też za zadanie ustalić krąg uczestników zdarzenia i potencjalnych świadków. Są to kluczowe czynności i od ich dokładności i rzetelności niejednokrotnie zależy tok dalszego postępowania. Osoby te są w kolejnych dniach i tygodniach wzywane i przesłuchiwane do protokołu.


Bezpośredni wpływ na końcowy wynik postępowania


Dowodem, który pełni kluczową rolę w ustaleniu okoliczności zdarzenia i osoby odpowiedzialnej jest opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Opinia ta, wskutek wykorzystania fachowej wiedzy biegłych i zaawansowanych symulacji komputerowych bardzo często pozwala na precyzyjne odwzorowanie przebiegu zdarzenia. Niekiedy opinia biegłego wskazuje na kilka wariantów przebiegu wypadku. Obok opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków bardzo często spotykana jest opinia biegłego oceniająca stan techniczny pojazdów biorących udział w wypadku

i ewentualny wpływ tego stanu na przebieg wypadku.


Dowodem może być też każda osoba lub inny nośnik informacji, który może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Ostatnimi czasy coraz częściej korzysta się

z nagrań monitoringu lub nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Nagrania te są bardzo wartościowym dowodem.


Każdy pokrzywdzony powinien pamiętać, że również on może składać wnioski dowodowe i brać aktywny udział w postępowaniu dowodowym. Ma to szczególnie ważne znaczenie w przypadku gdy sprawca nie przyznaje się do winy i podejmuje

w sprawie aktywną obronę.


Autor: Bartosz Koszów

Adwokat


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie