Waloryzacja a kapitalizacja renty

Renty odszkodowawcze przyznane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych są świadczeniami, które w toku ich wypłacania mogą podlegać różnym zmianom, zarówno jeśli chodzi o ich wysokość jak i czas wypłacania. Dlatego warto znać podstawowe zasady, którymi kierują się podmioty wypłacające renty odszkodowawcze.


Waloryzacja renty


Otrzymywanie renty odszkodowawczej wiążę się w wieloma obowiązkami, które warto znać, aby nie narazić się na kłopoty związane z jej obniżeniem. Renty są świadczeniami wypłacanymi okresowo – czyli w dłuższym czasie a nie tylko jednorazowo, dlatego ustawodawca przewidział możliwość dokonywania zmian

w wysokości wypłacanej kwoty. Jeśli poszkodowany zaobserwuje, że koszty, które regularnie ponosi w związku z leczeniem czy rehabilitacją powypadkową wzrosły, ma prawo do wystąpienia o podniesienie kwoty wypłacanej renty.


Podobne uprawnienia przysługują rentobiorcom, którzy będą w stanie udowodnić, że ich hipotetyczny potencjał zarobkowy jest wyższy niż w momencie przyznania renty. Co bardzo ważne, każdy wniosek o podniesienie renty powinien być oparty na konkretnych dowodach, to znaczy, że nie można domagać się waloryzacji renty tylko na podstawie własnych oświadczeń i zapewnień, właśnie dlatego tak ważne jest stałe gromadzenie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej ponoszone koszty.Rentobiorcy muszą jednak pamiętać, że przepisy umożliwiające im składanie wniosków o podniesienie renty działają w dwie strony. Ubezpieczycielom przysługuje bowiem prawo weryfikacji, czy wypłacana przez nich renta jest przyznana w odpowiedniej kwocie. Kiedy więc koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją powypadkową będą coraz niższe (np. w wyniku poprawy stanu zdrowia) wtedy ubezpieczyciel będzie miał prawo do zredukowania kwoty wypłacanej renty lub całkowitego jej odebrania.


Przyczyny kapitalizacji renty


]Przekazywanie renty odszkodowawczej w systemie miesięcznym jest tylko jednym ze sposobów jej wypłacania – w niektórych przypadkach zdecydowanie korzystniejszą dla poszkodowanego formułą może być skapitalizowanie renty,

a więc zmiana formy płatności z regularnej na jednorazową. Taki ruch wiąże się

z pewnymi konsekwencjami, to znaczy po kapitalizacji renty poszkodowany nie ma możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela żadnych dalszych roszczeń rentowych oraz innych roszczeń, które wchodziły w skład wypłacanej renty. Jeśli po przeanalizowaniu swojej sytuacji poszkodowany stwierdzi, że zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota jednorazowej płatności jest na tyle wysoka, że pozwoli zabezpieczyć swoją przyszłość i zrealizować zamierzone cele, wtedy kapitalizacja może być świetnym rozwiązaniem.


Skutki kapitalizacji renty


Za takim wyborem dodatkowo przemawia fakt, że renta nie jest dożywotnia i może okazać się, że po jakimś czasie jej wypłata będzie cofnięta. Poszkodowany, który zdecydował się na kapitalizację renty nie musi dłużej gromadzić dokumentów potwierdzających ponoszone koszty, nie musi stawiać się na kolejne komisje lekarskie organizowane przez ubezpieczyciela ani wykazywać ponoszonych kosztów. Uzyskana kwota może z kolei pozwolić na realizację planów związanych

z leczeniem czy rehabilitacją albo na zainwestowanie uzyskanych środków i czerpanie stałych przychodów z inwestycji (np. z najmu mieszkania czy innego lokalu).


Zarówno waloryzacja jak i kapitalizacja renty nie są procesami łatwymi do samodzielnego przeprowadzenia, zapewnienie poprawności ich przebiegu wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.


autor: Michał Kasprzyk

Aplikant Radcowski

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie